Psychológia v sebaobrane

Psychológia a jednanie v konfliktnej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za “vývoj a gradáciu“ alebo “odvrátenie a zmiernenie“ problémovej situácie s potenciálom fyzického napadnutia. Semináre a workshopy na tému psychológie, prevencie a behaviorálnych stratégií riešenia konfliktov.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Aktuálne:

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Psychológia v sebaobrane: Prevencia a riešenie konfliktov

Miesto: Akadémia policajného zboru, Bratislava
Dátum: 9. Marec 2019
Čas: Sobota: 10.00 – 13.00
Cena: 69 € / osoba
Seminár je realizovaný v spolupráci s Defence drill 52

Prihlasovanie

Psychológia v sebaobrane: ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia

Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov vs. sebaobrana

Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov vs. sebaobrana

Termín „sebaobrana“ je verejnosťou najčastejšie vnímaný ako fyzická bojová príprava určená na použitie obranných bojových techník v medziach nutnej obrany v situácií napadnutia.

Na druhej strane, oveľa menej sa dbá na dôkladné vzdelávanie v oblastiach psychológie konfliktov, poznania stratégií ich riešenia a hlavne na dôležitú prevenciu – teda vôbec na prvotné predchádzanie vzniku konfliktných situácií. Ak sa rozhodneme ísť hlbšie do témy, je potrebné uvedomiť si, že (psychologická) hrozba a fyzické napadnutie ešte nie sú to isté.

A práve poznanie a využitie behaviorálnych stratégií rieši fázu a okamihy pred fyzickým napadnutím. Spôsob komunikácie a správania sa tvorí rozhodujúci faktor, ktorý je zodpovedný za ďalší vývoj udalostí: čo môže byť buď gradácia konfliktu do napadnutia, alebo naopak odvrátenie, zmiernenie, či dokonca „premena“ problémovej situácie.

Pokiaľ sa dostávame do situácie, ktorá nesie potenciál fyzického napadnutia, býva v 80 – 90 % prípadov prítomná možnosť odvrátenia a nekonfliktného riešenia. Z pohľadu „napadnutého“ či možnej „obete“ by mala byť práve prevencia konfliktu na prvom mieste. Pravdou je, že v našej „socio-geografickej“ oblasti je veľkú väčšinu problémových situácií možné odvrátiť bez použitia fyzického násilia.

Psychologická obrana je komplex "know - how"

Psychologická obrana je komplex "know - how"

V prvom rade si treba uvedomiť, že osoba, ktorá vytvára hrozbu (možný útočník) je tiež len človek. Z pohľadu osoby v defenzíve, je obranné správanie založené na viacerých pilieroch, ale primárnym a vôbec kľúčovým nástrojom je analýza situácie a okolností:

Dokážete prečítať motiváciu útočníka? Dokážete prečítať jeho zámery? Dokážete odhadnúť sociálne pozadie, z ktorého útočník pochádza, a ktoré ho formovalo? Dokážete v jeho správaní prečítať psychologickú stratégiu napadnutia? (samozrejme aj útočník má stratégiu napadnutia, a to buď vedomú stratégiu alebo prejavenú jeho podvedomým správaním).

Ďalej, problémová situácia má niekoľko fáz svojho vývoja. Človek v pozícií obrancu môže túto fázovitosť a postupnosť vývoja využiť vo svoj prospech. Správanie sa a konanie v každej fáze bude zvyčajne odlišné. A môžeme pokračovať …

Nakoniec, je potrebné uvedomiť si, že aj „obranca“ je človek. Čím viac dokážete v problémovej situácií a v útočníkovi „čítať“, tým viacej riešení máte k dispozícií. Čím viacej faktorov dokážete rozpoznať, tým vyššia je šanca vyhnúť sa fyzickému konfliktu a napadnutiu.

Vybudujte si kvalitný základ a povedomie

Odborný seminár / workshop v zameraní:

Psychológia v sebaobrane: <br/><small>Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia</small>

Psychológia v sebaobrane:
Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia

Workshop je odporúčaný pre adeptov tréningov sebaobrany a bojových umení, ktorí získajú cenné vhľady a súvislosti v tejto problematike.
Workshop je určený aj pre verejnosť a laikov, so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v oblasti preventívnej bezpečenosti.

Získajte vhľady a súvislosti

 • Ako „čítať“ problémovú situáciu: čo je potrebné brať na zreteľ pri vznikajúcom ohrození / konflikte
 • Ako rozpoznať stratégie a triky agresora
 • Ako vyhodnotiť pravdepodobnosti: zhodnotenie šancí a rizík
 • Ako funguje naše podvedomie a mentálne nastavenie
 • Akú rolu zohráva „reč tela“ a gestikulácia v problémových situáciach
 • Kedy je sebaobrana nevyhnutná

Získajte know-how

 • Ako komunikovať a konať v konfliktných situáciach
 • Ako predchádzať vzniku konfliktov: ako sa vyhnúť, zmierniť alebo „premeniť“ konfliktnú situáciu
 • Ako pracovať so stresom a s vysokým stupňom stresu známym ako „zmrznutie – freezing“
 • Výber behaviorálnej stratégie (obrancu) v konkrétnej problémovej situácií
 • Učenie sa z reálnych prípadových štúdií

Tematické okruhy semináru:

Podrobne

1. Psychológia problémových situácií

1. Psychológia problémových situácií

 • Kľúčová úloha analýzy
 • Východiská rolí „ohrozovateľ“ vs. napadnutý
 • Faktory „kde – kedy“ a „prečo“
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Môže byť „obeť“ zodpovedná za vlastné nešťastie?
 • Zhodnotenie rizík a možností
2. Prevencia a riešenie konfliktov

2. Prevencia a riešenie konfliktov

 • Taktické správanie sa a behaviorálne princípy ako prevencia vzniku konfliktov
 • Komunikácia a jednanie
 • Dôležitá rola „reči tela“ a gestikulácie v problémových situáciách
 • Behaviorálne stratégie riešenia konfliktov / odvrátenie napadnutia
 • Taktické správanie sa (už priamo) v konfliktnej situácií
 • „Psychická obrana“
3. Stresová reakcia

3. Stresová reakcia

 • Psychológia a fyziológia a stresovej reakcie
 • Prepojenie: „Telo – Dych – Psychika“
 • Emócie: „Dobrý sluha, zlý pán“
 • Stresové princípy: „Bojuj alebo uteč“ a „zmrznutie“
 • Zvládanie stresu a seba-regulácia: ako regulovať stresovú reakciu vlastného tela a psychiky vo vypätých situáciách. Teória + prax
4. Prepojenie na sebaobranu

4. Prepojenie na sebaobranu

 • Psychológia v napadnutí a sebaobrane
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Taktické správanie sa už v samotnom napadnutí
 • Vybrané obranné prostriedky
5. Prípadové štúdie

5. Prípadové štúdie

 • „Storytelling:“ Reálne príklady problémových a konfliktných situácií a ich riešenia
 • Príklady správnych rozhodnutí a príklady chybného správania
 • Aplikácia know-how v simulovaných scenároch
6. Napadnutie zvieraťom

6. Napadnutie zvieraťom

 • Východiská obrany pri napadnutí zvieraťom
 • Dôraz na situácie: ohrozenie a útok psa

Seminár je postavený na 3 základných pilieroch:

1. poznaní psychologických mechanizmov
2. využití metódy analýzy
3. aplikácií behaviorálnych stratégií na riešenie konfliktov

Čo je podstatné, „teória“ je dopĺňaná početnými prípadovými štúdiami – príbehmi zo života, na základe čoho sa človek reálne učí a zvyšuje svoje povedomie a pripravenosť riešiť problémové situácie.

Pripravované semináre / workshopy:

Dĺžka plnej verzie workshopu je 6 - 8 hodín. Dĺžka skrátenej verzie workshopu sú 3 - 4 hod.

Chcete sa zúčastniť workshopu / semináru?

Jednoducho vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať


Realizované workshopy:

Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena:
69 € / osoba
59 € / osoba v predpredaji do 1. februára 2019
Skupinové vstupné: 50 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Banská Bystrica: 9. Marec 2019

Miesto: Banská Bystrica, Rudohorská 33, priestory BIC
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30
Cena: 69 € / osoba

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 9. február 2019

Bratislava: 9. február 2019

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena:
69 € / osoba
59 € / osoba v predpredaji do 1. februára 2019
Skupinové vstupné: 50 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový seminár – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 1. December 2018

Bratislava: 1. December 2018

Miesto: Bratislava, Trnavská cesta 74/A
Čas: Sobota: 10.00 – 17.00

Cena: 69 € / osoba
Skupinové vstupné: 50 € / osoba (platí pri kúpe min. 3 lístkov)

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Banská Bystrica<br/> 24. November 2018

Banská Bystrica
24. November 2018

Miesto: Rudohorská 33, priestory BIC, Banská Bystrica
Čas: Sobota: 10.00 – 17.30
Cena: 69 € / osoba
159 € (zakúpenie 3 vstupov)

Celodňový workhsop – zahrňuje všetky témy podrobne

Prihlasovanie
Bratislava: 20. Október 2018

Bratislava: 20. Október 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas: Sobota: 09.00 – 16.00 (17.00)
Cena: 69 €
59 € (v predpredaji do 15. Októbra 2018)
159 € (zakúpenie 3 vstupov)

Prihlasovanie

Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Mgr. Michal Horňáček, 2019

en | sk