Workshopy a teambuildingy

Teambuilding v zameraní sebaobrana a psychológia konfliktov. Organizujeme kurzy, tréningy a vzdelávacie semináre na Slovensku i v zahraničí.

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS

Športové a vzdelávacie aktivity pre firmy

Prínosy pre kolektív:

Teambuildingové aktivity: 1. „Praktická sebaobrana (tréningový workshop)“ a 2. „Psychológia v sebaobrane“ (vzdelávací workshop) sú skupinové aktivity vhodné pre ustálené i mladé kolektívy. Dôraz je kladený na profesionalitu, vysokú kvalitu práce so skupinou a na odbornosť v téme osobnej a situačnej bezpečnosti. Vedľajším efektom pre ustálené skupiny je prehlbovanie vzťahov, mladé kolektívy budú mať možnosť spoznať sa bližšie, prekročiť štandardné hranice kolegiálnej formálnosti a zažiť spolu niečo hodnotné.

1. Teambuilding: Praktická sebaobrana

Športovo-vzdelávací workshop sebaobrany

Športovo-vzdelávací workshop sebaobrany

Tréningový workshop určený pre firemné teambuildingy. Cieľom je predstaviť účastníkom základy sebaobrany a naučiť ich vybrané užitočné reakcie na konkrétne situácie ohrozenia. Do úvahy berieme aj strategické správanie a reč tela. Tréning je v zrozumiteľnej forme prispôsobený začiatočníkom a verejnosti.

Dĺžku workshopu je možné prispôsobiť požiadavkám klienta. Spravidla je možné rozdeliť ho do kratších časových úsekov vytvorením tréningových blokov (väčšie skupiny), alebo sa sústrediť na jednu skupinu a venovať sa vybranej tréningovej téme a nácviku techník sebaobrany dlhšie a viacej do hĺbky (menšie skupiny).Prosím berte na vedomie, že nie je možné naučiť sa komplexnú sebaobranu bez pravidelnej praxe a za krátky čas. Workshop je však veľmi prínosný ako vynikajúci úvod do témy „Sebaobrana“, keďže účastníkom v tréningovej forme predstaví vybrané obranné a psychické reakcie v konkrétnych problémových situáciách.

Východiská sebaobrany:

 • Základné princípy sebaobrany
 • Pohyb v sebaobrane a držanie tela
 • Sebaobrana a telesný vzrast
 • Základy strategického správania sa

Tréningová časť:

 • Tréning obranných techník proti najčastejším typom napadnutia: úchopy, držania a údery
 • Tréning vyraďovacích techník a kontra-techník v sebaobrane
 • Zatlačenia na vybrané citlivé a bolestivé body + anatómia bodov
 • Použitie predmetov bežnej potreby pri sebaobrane (kľúče, telefón, pero..)

Teambuilding "Praktická sebaobrana"

Teambuilding bol realizovaný v spolupráci s agentúrou MAXMARR PLUS pre klienta O2 v areáli X-BIONIC® Sphere

2. Školenie: Psychológia v sebaobrane

Odborné školenie v téme osobnej a situačnej bezpečnosti

Odborné školenie v téme osobnej a situačnej bezpečnosti

Osobná a situačná bezpečnosť sú dôležité témy dnešných dní. Ľudia sa vo svojom bežnom živote môžu stretnúť so situáciami, v ktorých sú oni sami, alebo blízke osoby ohrozené konfliktným správaním či priamo násilím. Školenie „Psychológia v sebaobrane“ je zamerané práve na prevenciu, zvládanie a riešenie týchto situácií.

Z pohľadu dôležitosti, tvorí komunikácia, gestikulácia a správanie sa v problémovej situácií faktor o sile až 80 – 95 %, ktorý doslova rozhoduje o chode udalostí a vývine situácie. Nepripravenosť, neznalosť a nevedomé chyby v správaní často ústia do spustenia a eskalácie násilia. Naopak poznanie psychologických a behaviorálnych mechanizmov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť “odvrátenia, zmiernenia či dokonca kompletnej premeny" problémovej situácie s potenciálom fyzického ohrozenia.

Účastník workshopu nadobudne hĺbkové povedomie o problémových situáciách v poňatí konfliktného správania a hroziaceho násilia. Získa povedomie o mnohých okolnostiach, súvislostiach a faktoroch, na ktoré je potrebné brať v krátkom okamihu ohľad, a tiež získa know-how o konkrétnych behaviorálnych a komunikačných riešeniach.

Odporúčaný rozsah: 4 – 7 hodín

Tematické okruhy:

 1. Osobná a situačná bezpečnosť
 2. Analýza: „Čítanie“ pred-konfliktnej fázy a vývin problémovej situácie
 3. Psychologické mechanizmy bežiace na pozadí násilia a konfliktu
 4. Stresová reakcia a jej regulácia v záťažových situáciách
 5. Syntéza: Ako sa rozhodovať a konať v situácií ohrozenia násilím
 6. Behaviorálne stratégie riešenia problémových situácií a konfliktov

Získate vhľady a súvislosti:

 • Čo je potrebné brať na zreteľ pri vznikajúcom ohrození / konflikte
 • Ako rozpoznať stratégie a triky agresora
 • Ako vyhodnotiť pravdepodobnosti: zhodnotenie šancí a rizík
 • Ako funguje naše podvedomie a mentálne nastavenie
 • Akú rolu zohráva „reč tela“ a gestikulácia v problémových situáciach
 • Kedy je sebaobrana nevyhnutná
 • Učenie sa z reálnych prípadových štúdií

Referencie:

Workshop sebaobrany sme zaradili do programu teambuildingu, realizovanom pre nášho klienta. Prístup a schopnosti inštruktorov hodnotíme na vysokej úrovni, rovnako ako samotní účastníci teambuildingu. Sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Michalom Horňáčkom, ktorého profesionálny a odborný prístup radi využijeme aj v budúcnosti.

Základy sebaobrany, ktoré formou prednášky a nácviku predviedol pán Horňáček, boli vnímané veľmi pozitívne pracovníkmi našej spoločnosti , veľmi radi by si to znovu zopakovali..

Každý rok hľadáme spolu s agentúrou zaujímavé a originálne aktivity na náš športový deň. Kurz sebaobrany sme zaradili medzi tie športovo síce menej náročné, ktoré ale zároveň aj niečo našich kolegov naučia alebo im umožnia si vyskúšať to, k čomu sa bežne nedostanú. Kurz presne splnil svoj účel a boli sme spokojní, najmä s prístupom inštruktora.

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás:

Využite znalosti a dlhoročné skúsenosti

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR

en | sk