Prevencia a bezpečnosť pre cestovateľov

KALENDÁR UDALOSTÍ SEE EVENTS
Workshop / Vzdelávací seminár

Workshop / Vzdelávací seminár

Hodnotný a súčasne inšpiratívny workshop na tému „Prevencia a bezpečnosť pre cestovateľov.“
Know how z oblastí psychológie problémových situácií, jednania, komunikácie a stratégií riešenia krízových a konfliktných situácií slúži ako užitočná prevencia na cestách a pri pohybe v prostredí so zvýšenou rizikovosťou.


AKTUÁLNE / PRIPRAVOVANÉ WORKSHOPY:

Prevencia a bezpečnosť pre cestovateľov:

Prevencia a bezpečnosť pre cestovateľov:

Termín 1: Sobota, 22. Apríl 2017
Termín 2: Sobota, 13. Máj 2017
Kde: Bratislava – centrum, ŠD Svoradov, Svoradova 13
Čas: 09.00 – 16.30 (v prípade potreby až do 18.00)

Hlavné tematické okruhy workshopu (prehľad):
1. Psychológia problémových situácií
2. Prevencia. Preventívna bezpečnosť a obozretnosť
3. Stratégie riešenia krízových a konfliktných situácií
4. Stresová reakcia a jej regulácia
5. Cieľové krajiny a mentálne nastavenia
6. Príklady, analýza a riešenia reálnych prípadov zo života

Prihlasovanie a cenník, viď nižšie.

Pre koho je workshop určený:

Tento vzdelávací seminár je určený pre všetkých, ktorí cestujú do krajín / pomerov so zvýšenou rizikovosťou a majú záujem osvojiť si know-how z oblastí preventívnej bezpečnosti, taktického správania sa a jednania v problémových a krízových situáciách.

Rovnako je určený pre ľudí, ktorí pracujú v povolaní alebo prostredí so zvýšenou rizikovosťou (teda nepredvídateľnosťou okolností).
Je vrelo odporúčaný pre turistických vodcov a sprievodcov, ako užitočné a preventívne know-how.


Východiská:

Cestovanie je zdrojom inšpirácie, spoznávania kultúr a zážitkov rôzneho charakteru. Napriek možným obavám a často i predsudkom býva celkový zážitok vo väčšine prípadov obohacujúci a pozitívny.

1. Miera bezpečnosti a miera rizík:

Cestovanie mimo štandardne turistických destinácií so sebou nesie aj bezpečnostné riziká. Vzhľadom na množstvo premenných faktorov a súvisiacich okolností je vždy potrebné hodnotiť daný socio-geografický región samostatne.

Miera bezpečnosti a miera rizík v každej krajine, sú podmienené súborom faktorov, a to predovšetkým:

 • stabilita / nestabilita ekonomiky
 • miera sociálnych rozdielov
 • ekonomický tlak na ľudí
 • koloniálna minulosť, či vojnová história
 • súčasný stav mieru / stav vojny a napätia
 • vnútroštátna / etnická stabilita alebo nestabilita regiónu
 • kultúra / mentálne nastavenia vzhľadom na kultúru
 • náboženské vierovyznanie (ktoré je zväčša súčasťou kultúry)
 • „mužsko – ženské stereotypy“
 • politický systém / miera korupcie / sloboda alebo nesloboda prejavu
 • zreteľ na hodnotu života

Miera rizík stúpa v socio-geografických oblastiach, kde sú prítomné faktory tvoriace napätie, čo môže byť napríklad finančný tlak na ľudí, zásadné sociálne rozdiely a nerovnosť, etnické napätia, náboženský alebo nacionalistický fundamentalizmus, a podobne…

2. Prevencia a preventívna bezpečnosť:

2. Prevencia a preventívna bezpečnosť:

Pod prevenciou máme na mysli nadobudnutie know-how a vzdelávanie v oblastiach riešenia problémových situácií, a vôbec na prvotné predchádzanie vzniku týchto situácií. Je kladený dôraz na východiskovú a vedomú minimalizáciu rizík.

Pokiaľ situácií nebolo možné predísť, resp. už sme sa ocitli v krízovej situácií, býva v mnohých prípadoch prítomná možnosť de-eskalácie, odvrátenia, resp. zvrátenia konfliktu, teda bezkonfliktného riešenia problémovej situácie.

Psychológia a jednanie v problémovej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za “vývoj a gradáciu“ alebo “odvrátenie a zmiernenie“ problémovej situácie s potenciálom napadnutia, ublíženia alebo konfliktu.

Fyzickej sebaobrane takto predchádzajú primárne prevencia a obozretnosť, ktoré nás učia vyvarovať sa konfliktným situáciám, a sekundárne poznanie stratégií zameraných na bez-konfliktné riešenie problémových situácií, alebo odvrátenie a de-eskaláciu už samotných konfliktných situácií.

Kapitola je úzko prepojená s kapitolou „Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov“ a v obsahu prispôsobená práve pre cestovateľov.


Náplň a tématické okruhy workshopu:

Podrobná štruktúra

A. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

A. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

Základné východiská

 • Analýza problémovej situácie
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Zhodnotenie rizík a možností
 • Racionálna analýza vs. inšinkt a intuícia

Stresová reakcia a zvládanie stresu

 • Fyziológia a psychológia stresovej reakcie
 • Zvládanie stresu a seba-regulácia: ako regulovať stresovú reakciu vlastného tela a psychiky vo vypätých situáciách. Teória + prax
 • Prepojenie: Telo – Dych – Psychika
 • Emócie: „Dobrý sluha, zlý pán“
B. PREVENCIA. RIEŠENIE KONFLIKTOV A KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

B. PREVENCIA. RIEŠENIE KONFLIKTOV A KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Prevencia

 • Taktické správanie sa a behaviorálne princípy ako prevencia vzniku a odvrátenia problémových situácií
 • Komunikácia a jednanie
 • Dôležitá rola „reči tela“ a gestikulácie v problémových situáciách
 • Prevencia konfliktu / ako sa vyhnúť konfliktnej situácii

Riešenie konfliktov a krízových situácií

 • Eskalácia a gradácia verzus zmiernenie konfliktnej situácie
 • Stratégie riešenia konfliktov a krízových situácií
 • „Psychická obrana“
 • Predvídateľnosť vs. nepredvídateľnosť konfliktnej situácie
 • Prepojenie na sebaobranu: „Úsilie o nekonfliktné riešenie problémovej situácie“ verzus nutná sebaobrana: Zhodnotenie situácie a analýza rizík a vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Východiská obrany pri ohrození zvieraťom (predovšetkým proti napadnutiu psom)
C. CIEĽOVÉ KRAJINY A MENTÁLNE NASTAVENIA

C. CIEĽOVÉ KRAJINY A MENTÁLNE NASTAVENIA

 • Analýza: „Vedieť kam idem“
 • Rizikové krajiny: Miera bezpečnosti a miera rizík
 • Pôvod rizík: riziká odvodené od ekonomiky, politiky, kultúry..
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenie vzhľadom na lokálnu kultúru
 • Prevencia v rizikových krajinách
 • Pomoc ambasády
D. "CASE STUDIES" (PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE)

D. "CASE STUDIES" (PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE)

 • Analýza prípadov z reálneho života

Ciele workshopu:

Prosím berte na vedomie, že cieľom workshopu nie je vytvárať strach z cestovania, ale:

 • Zvýšiť mieru bezpečnosti / obozretnosti a znížiť mieru potenciálnych rizík pri pohybe v oblastiach so zvýšenou rizikovosťou
 • Ozrejmiť mechanizmy jednania, správania sa a komunikácie, ktoré je možné aplikovať v problémových situáciách. Získať základy know-how, ktoré ozrejmujú stratégie riešenia krízových situácií
 • Primárnym cieľom je prevencia: nadobudnutie dôležitého povedomia o bezpečnosti a predvídavosti

Termíny workshopov / cena:

APRÍL 2017ČASCENA

Sobota 22. Apríl 2017

09.00 – 16.30 (18.00)

 • * *

Cena worskhopu:

Pri registrácií po 13. Apríli

79 €

Cena workshopu:

Pri registrácií do 12. Apríla

59 €

Cena workshopu:

Zakúpenie 3 lístkov

150 €

MÁJ 2017ČASCENA

Sobota 13. Máj 2017

09.00 – 16.30 (18.00)

 • * *

Cena worskhopu:

Pri registrácií po 4. Máji

79 €

Cena workshopu:

Pri registrácií do 3. Mája

59 €

Cena workshopu:

Zakúpenie 3 lístkov

150 €


Poznámky:

 • Workshop je vedený v slovenskom jazyku
 • V cene semináru sú zahrnuté výukové / študijné materiály
 • Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom prihlasovacieho formuláru (rezervácia miesta)
 • „Deadline“ na prihlasovanie v prvom termíne je do štvrtka 20. apríla 20.00 hod., v druhom termíne do štvrtka 11. mája, 20.00 hod.
 • Platbu je potrebné zrealizovať vopred. Pokiaľ sa workshopu z nebudete môcť zúčastniť, bude Vám vrátená polovica platby, resp. navrhnutý náhradný termín

Registrácia

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Miesto konania workshopu:

Bratislava - Centrum, ŠD. SVORADOV, Svoradova 13


UŽITOČNÉ ODKAZY:

INTERNATIONAL SOS: Travel risk map 2017

www.internationalsos.com/travelriskmap2016

Global health & travel security risks review

Global health & travel security risks review


UA Live:

Aktuálna globálna a regionálna mapa konfliktných, rizikových a problémových oblastí

Aktuálna globálna a regionálna mapa konfliktných, rizikových a problémových oblastí

Aktuálna a veľmi podrobná mapa konfliktov, rizikových zón a problémových regiónov. Mapa je aktualizovaná na dennej báze.
Mapa je dodaná na odporúčanie cestovateľa Ondreja Brichtu.

 • V sekcií menu je možné vyhľadať a overiť bezpečnostnú situáciu v regióne záujmu (kontinent, štát, región – veľmi podrobne)
 • Pokiaľ je v regióne záujmu problémová zóna vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, mala by byť vyznačená „up to date“ na mape

Mediálny partner:

Cestovateľské prezentácie a podujatia

Cestovateľské prezentácie a podujatia

 


Prajeme šťastné a bezpečné cesty...

Prajeme šťastné a bezpečné cesty...


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.

Mgr. Michal Horňáček, 2018

en | sk