Psychológia problémových situácií, prevencia a riešenie konfliktov

Východiská:

Mnoho ľudí dnes trénuje sebaobranu – teda fyzickú bojovú prípravu určenú na nevyhnutné použitie bojových techník v situácií napadnutia, ohrozenia a konfliktu, no menej sa už dbá na dôkladné vzdelávanie v oblastiach prevencie a stratégií riešenia konfliktov, a vôbec na prvotné predchádzanie vzniku týchto situácií. Pokiaľ sa dostávame, alebo sme sa už dostali do situácie, ktorá nesie potenciál napadnutia, býva v mnohých prípadoch prítomná ešte možnosť de-eskalácie a odvrátenia konfliktu, teda bezkonfliktného riešenia problémovej situácie.

Psychológia a jednanie v problémovej situácii môžu tvoriť viac ako 80% faktor, ktorý je zodpovedný za “vývoj a gradáciu“ alebo “odvrátenie a zmiernenie“ problémovej situácie s potenciálom konfliktu.

Fyzickej sebaobrane takto predchádzajú primárne prevencia a obozretnosť, ktoré nás učia vyvarovať sa konfliktným situáciám, a sekundárne poznanie stratégií zameraných na bez-konfliktné riešenie problémových situácií, alebo odvrátenie a de-eskaláciu už samotných konfliktných situácií. Pravdou je, že v našej „sociálno-geografickej“ oblasti je veľkú väčšinu prípadov problémových situácií možné odvrátiť bez použitia fyzického násilia.

Workshop: "Psychológia problémových situácií. Prevencia a riešenie konfliktov."

Workshop je vedený výukovým a interaktívnym spôsobom so zameraním sa na osvojenie užitočného know-how v oblastiach psychológie problémových situáciií, prevencie a riešenia konfliktov.

Workshop ozrejmuje dôležité vhľady a poznatky, ktorých si človek musí byť vedomý v rastúcej problémovej situácií s potenciálom fyzického napadnutia.
Témy zahŕňajú analýzu faktorov problémovej situácie, reguláciu stresovej reakcie, taktické správanie sa ako prevencia eskalácie konfliktu a zvyšovania napätia, stratégie riešenia konfliktov, de-eskalácia konfliktu a zníženie napätia v situácií, a tiež dôležité know-how z oblasti reči tela a neverbálnej komunikácie.
Okrem toho bude získané know-how prepojené s oblasťou fyzickej – technickej sebaobrany.

Pre koho je workshop určený:

Workshop je určený jednak pre adeptov tréningov sebaobrany a bojových umení, a jednak je vhodný aj pre širšiu verejnosť a laikov, bez predchádzajúcich skúseností, so záujmom o nadobudnutie poznatkov a know-how v tejto oblasti.


Náplň a tématické okruhy workshopu:

A. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

A. PSYCHOLÓGIA PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

Základné východiská

 • Analýza problémovej situácie
 • Psychologické podvedomé mechanizmy a mentálne nastavenia
 • Zhodnotenie rizík a možností
 • Racionálna analýza vs. inšinkt a intuícia

Stresová reakcia a zvládanie stresu

 • Fyziológia a psychológia stresovej reakcie
 • Zvládanie stresu a seba-regulácia: ako regulovať stresovú reakciu vlastného tela a psychiky vo vypätých situáciách. Teória + prax
 • Prepojenie: Telo – Dych – Psychika
 • Emócie: „Dobrý sluha, zlý pán“
B. PREVENCIA KONFLIKTOV, RIEŠENIE KONFLIKTOV

B. PREVENCIA KONFLIKTOV, RIEŠENIE KONFLIKTOV

Prevencia konfliktov

 • Taktické správanie sa a behaviorálne princípy ako prevencia vzniku a odvrátenia problémových situácií
 • Komunikácia a jednanie
 • Dôležitá rola „reči tela“ a gestikulácie v problémových situáciách
 • Prevencia konfliktu / ako sa vyhnúť konfliktnej situácii

Riešenie konfliktov

 • Eskalácia a gradácia verzus zmiernenie konfliktnej situácie
 • Stratégie riešenia konfliktov / de-eskalácia konfliktu
 • Taktické správanie sa (už priamo) v konfliktnej situácií
 • „Psychická obrana“
 • Predvídateľnosť vs. nepredvídateľnosť konfliktnej situácie
C. PREPOJENIE NA SEBAOBRANU

C. PREPOJENIE NA SEBAOBRANU

 • Odvrátenie konfliktu alebo fyzická obrana?
 • Zhodnotenie situácie a analýza rizík vzhľadom na nutnosť použitia fyzickej sebaobrany
 • Aplikácia know-how v simulovaných scenároch
 • Použitie know-how v sebaobrane
D. NAPADNUTIE ZVIERAŤOM

D. NAPADNUTIE ZVIERAŤOM

 • Východiská obrany proti napadnutiu zvieraťom (predovšetkým proti napadnutiu psom)

Pripravované workshopy:

4. - 5. August 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas:
Sobota: 09.00 – 15.30 (o 12.00 pauza na obed)
Nedeľa: 09.00 – 12.00
Cena: 109 €

Zvýhodnené ceny:
89 € (pri skorej registrácií a platbe do 21. Júla 2018)
237 € (zakúpenie 3 vstupov)

13 - 14. Október 2018

Kde: Bratislava – centrum, MKC, Školská 14
Čas:
Sobota: 09.00 – 15.30 (o 12.00 pauza na obed)
Nedeľa: 09.00 – 12.00
Cena: 109 €

Zvýhodnené ceny:
89 € (pri skorej registrácií a platbe do 1. Októbra 2018)
237 € (zakúpenie 3 vstupov)

Cena semináru:

109 €89 €237 €

Cena semináru

(Cena pri skorej registrácií)

Zakúpenie 3 vstupov naraz


Registrácia

Vyberte kurz / workshop
Meno a priezvisko
Váš email
Telefón
Vaša otázka alebo poznámka:

Miesto workshopu:

Bratislava - centrum, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14


Organizátor kurzov a tréningov si vyhradzuje právo vylúčiť z tréningu / workshopu jednotlivcov, pri ktorých sú videné jasné známky zneužitia know-how a naučených bojových schopností, povyšovania sa nad ostatných, agresívneho správania, zneužívania naučených schopností na bezdôvodné a úmyselné ubližovanie iným, a pod. Bojové schopnosti a know-how sú vyučované v rámci vlastnej ochrany, ochrany ďalších osôb, patrične tiež v rámci ochrany majetku a najmä v rámci ľudskosti.